Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

A. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.motoraptor.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je internetový obchod Motoraptor s.r.o. , Romanova 4,  851 02 Bratislava, IČO 44 596 162, (ďalej „prevádzkovateľ") a kupujúceho (ďalej „zákazník").

B. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.motoraptor.sk sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom alebo telefonicky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
3. Internetový obchod www.motoraptor.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle obecných náležitostí zmluvy a podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje Občiansky zákonník.
4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od vystavenia objednávky.Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom.
6. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoužitý a nepoškodený tovar, späť na adresu prevádzkovateľa. Tovar v tomto prípade by nemal rozbaliť, skúšať ani vid iteľne narušiť originálne balenie. V opačnom prípade prídete o možnosť vrátiť tento tovar. Peňažné prostriedky za vrátený tovar prevádzkovateľ prevedie na účet kupujúceho do 15 pracovných dní od obdržania zásielky. Pri výmene tovaru z dôvodu nesprávne určeného typu tovaru náklady na poštovné znáša kupujúci.

7. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne po predchádzajúcej dohode na info@motoraptor.sk

 

C. Platobné podmienky
1. Ceny uvádzané na www.motoraptor.sk sú konečné.
2. Cena tovaru uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa platí vždy len do okamžiku jej zmeny. Pre objednávky odoslané po prevedení zmeny je vždy rozhodná cena nová.
3. Kupujúci vykonáva platbu v € pri prevzatí tovaru: formou dobierky kuriér DPD, alebo osobne (možné len pri celkovej sume objednávky 30 € a viac)

D. Dodacie podmienky
1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu.
3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu do 15 pracovných dní (ak pri tovare nie je uvedené inak) po prijatí elektronickej objednávky.Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať ku.k objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Náklady na poštovné nie sú zahrnuté v cene tovaru.

Poštovné sa účtuje:

objednávka do 60 € - poštovné 6 €

objednávka 60.1 - 100 € - poštovné 4 €

objednávka nad 100.1 € - poštovné neúčtujeme

 

6. Ak nebude objednávka odoslaná na dobierku vyzdvihnutá v odbernej lehote, alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude v každom prípade požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR.

7. Prevádzkovateľ si uplatňuje právo stornovať objednávku, v prípade ak:

- celková suma objednávky je menej ako 10 €

- prevádzkovateľ oznámi vopred pri potvrdzovaní objednávky, že daný tovar nemôže dodať

Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky neuhradené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty, manipulačné poplatky a poplatky spojené s výrobou personalizovaného tovaru) postupujeme advokátskej kacelárii na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania.

9. Uvedené dodacie podmienky platia pre objednávky realizované v rámci Slovenskej republiky. Objednávky s dodaním mimo Slovenskej republiky budú vybavované individuálne.


E. Reklamácie
1. Prípadné reklamácie prevádzkovateľ vybaví v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

F. Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

G. Záverečné ustanovenia
1. Tieto obchodné a platobné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

 

TEAM MOTORAPTOR  1.1.2012