XL 1000V VARADERO 

V kategórii sa nenachádza žiadny produkt.
XL 1000V VARADERO
XL 1000V VARADERO

Podkategórie

XL 1000V VARADERO...
HONDA XL 1000V VARADERO 1999-2002 model VX/VY/V1/V2 ORIGINAL: - rozeta 47 zubov - sekundár 16 zubov - reťaz RK 525 GXW - 112 článkov
XL 1000V VARADERO...
HONDA XL 1000V VARADERO 2003-2006 model V3/V4/V5/V6 ORIGINAL: - rozeta 47 zubov - sekundár 16 zubov - reťaz RK 525 GXW - 112 článkov
XL 1000V VARADERO 2007-
HONDA XL 1000V VARADERO 2007- ... model V7/V8/V9.... ORIGINAL: - rozeta 47 zubov - sekundár 16 zubov - reťaz RK 525 GXW - 112 článkov
XL 1000V VARADERO ABS...
XL 1000V VARADERO ABS 2004-... model ABS VA4/VA5/VA6/VA7/VA8/VA9... ORIGINAL: - rozeta 47 zubov - sekundár 16 zubov - reťaz RK 525 GXW - 112 článkov